More

  Lịch Công Giáo Tháng 9 năm 2018

  Lịch Công Giáo Tháng 9 năm 2018
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/09 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  1 Cr 1:26-31; Tv 33:12-13,18-19,20-21; Mt 25:14-30
  22-07
  02/09 X
  Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  Đnl 4:1-2,6-8; Tv 15:2-3,3-4,4-5; Gc 1:17-18,21-22,27; Mc 7:1-8,14-15,21-23
  23-07
  03/09 Tr
  Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
  1 Cr 2:1-5; Tv 119:97,98,99,100,101,102; Lc 4:16-30
  24-07 2
  04/09 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  1 Cr 2:10-16; Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14; Lc 4:31-37
  25-07 2
  05/09 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  1 Cr 3:1-9; Tv 33:12-13,14-15,20-21; Lc 4:38-44
  26-07
  06/09 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  1 Cr 3:18-23; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 5:1-11
  27-07
  07/09 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  1 Cr 4:1-5; Tv 37:3-4,5-6,27-28,39-40; Lc 5:33-39
  28-07
  08/09 Tr
  Sinh Nhật Đức Mẹ
  1 Cr 4:9-15; Tv 145:17-18,19-20,21; Lc 6:1-5
  29-07
  09/09 X
  Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  Is 35:4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37
  30-07
  10/09 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  1 Cr 5:1-8; Tv 5:5-6,7,12; Lc 6:6-11
  01-08-Mậu Tuất 3
  11/09 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  1 Cr 6:1-11; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 6:12-19
  02-08 3
  12/09 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  1 Cr 7:25-31; Tv 45:11-12,14-15,16-17; Lc 6:20-26
  03-08
  13/09 Tr
  Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
  1 Cr 8:1-7,11-13; Tv 139:1-3,13-14,23-24; Lc 6:27-38
  04-08
  14/09 Đỏ
  Tôn Vinh Thánh Giá
  1 Cr 9:16-19,22-27; Tv 84:3,4,5-6,8,12; Lc 6:39-42
  05-08
  15/09 Tr
  Đức Mẹ Sầu Bi
  1 Cr 10:14-22; Tv 116:12-13,17-18; Lc 6:43-49
  06-08
  16/09 X
  Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  Is 50:4-9; Tv 116:1-2,3-4,5-6,8-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35
  07-08
  17/09 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  1 Cr 11:17-26,33; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Lc 7:1-10
  08-08 4
  18/09 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  1 Cr 12:12-14,27-31; Tv 100:1-2,3,4,5; Lc 7:11-17
  09-08 4
  19/09 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  1 Cr 12:31; 1 Cr 13:13; Tv 33:2-3,4-5,12,22; Lc 7:31-35
  10-08
  20/09 Đỏ
  Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
  1 Cr 15:1-11; Tv 118:1-2,16-17,28; Lc 7:36-50
  11-08
  21/09 Đỏ
  Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
  1 Cr 15:12-20; Tv 17:1,6-7,8,15; Lc 8:1-3
  12-08
  22/09 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  1 Cr 15:35-37,42-49; Tv 56:10-12,13-14; Lc 8:4-15
  13-08
  23/09 X
  Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
  Kn 2:12,17-20; Tv 54:3-4,5,6-8; Gc 3:164; Mc 9:30-37
  14-08
  24/09 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
  Cn 3:27-34; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 8:16-18
  15-08 1
  25/09 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
  Cn 21:1-6,10-13; Tv 119:12720343544; Lc 8:19-21
  16-08 1
  26/09 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
  Cn 30:5-9; Tv 119:29,72,89,101,104,163; Lc 9:1-6
  17-08
  27/09 Tr
  Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
  Gv 1:2-11; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:7-9
  18-08
  28/09 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
  Gv 3:1-11; Tv 144:1-2,3-4; Lc 9:18-22
  19-08
  29/09 Tr
  Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
  Gv 11:9-12; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:43-45
  20-08
  30/09 X
  Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
  Ds 11:25-29; Tv 19:8,10,12-13,14; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45,47-48
  21-08

  Hot Topics

  Related Articles