More

  Lịch Công Giáo Tháng 7 năm 2018

  Lịch Công Giáo Tháng 7 năm 2018
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/07 X
  Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
  Kn 1:13-15,2; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; 2 Cr 8:7,9,13-15; Mc 5:21-43; Mc 5:21-24,35-43
  18-05
  02/07 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
  Am 2:6-10,13-16; Tv 50:16-17,18-19,20-21,22-23; Mt 8:18-22
  19-05 1
  03/07 Đỏ
  Thánh Tôma, Tông Đồ
  Am 3:1-8; Tv 5:4-6,6-7,8; Mt 8:23-27
  20-05 1
  04/07 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
  Am 5:14-15,21-24; Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17; Mt 8:28-34
  21-05
  05/07 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
  Am 7:10-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 9:1-8
  22-05
  06/07 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
  Am 8:4-6,9-12; Tv 119:2,10,20,30,40,131; Mt 9:9-13
  23-05
  07/07 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
  Am 9:11-15; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 9:14-17
  24-05
  08/07 X
  Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
  Ed 2:2-5; Tv 123:1-2,2,3-4; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6
  25-05
  09/07 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
  Hs 2:16-18,21-22; Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 9:18-26
  26-05 2
  10/07 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
  Hs 8:4-7,11-13; Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10; Mt 9:32-38
  27-05 2
  11/07 Tr
  Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
  Hs 10:1-3,7-8,12; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Mt 10:1-7
  28-05
  12/07 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
  Hs 11:1,3-4,8-9; Tv 80:2,3,15-16; Mt 10:7-15
  29-05
  13/07 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
  Hs 14:2-10; Tv 51:3-4,8-912-13,14,17; Mt 10:16-23
  01-06-Mậu Tuất
  14/07 Tr
  Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
  Is 6:1-8; Tv 93:1,1-2,5; Mt 10:24-33
  02-06
  15/07 X
  Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
  Am 7:12-15; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Ep 1:3-14; Ep 1:3-10; Mc 6:7-13
  03-06
  16/07 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
  Is 1:10-17; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 10:34; Mt 11:1
  04-06 3
  17/07 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
  Is 7:1-9; Tv 48:2-3,3-4,5-6,7-8; Mt 11:20-24
  05-06 3
  18/07 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
  Is 10:5-7,13-16; Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15; Mt 11:25-27
  06-06
  19/07 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
  Is 26:7-9,12,16-19; Tv 102:13-14,15,16-18,19-21; Mt 11:28-30
  07-06
  20/07 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
  Is 38:1-8,21-22; Is 38:10-11,12,16; Mt 12:1-8
  08-06
  21/07 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
  St 2:1-5; Tv 10:1-2,3-4,7-8,14; Mt 12:14-21
  09-06
  22/07 X
  Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
  Gr 23:1-6; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34
  10-06
  23/07 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
  St 6:1-4,6-8; Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23; Mt 12:38-42
  11-06 4
  24/07 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
  St 7:14-15,18-20; Tv 85:2-4,5-6,7-8; Mt 12:46-50
  12-06 4
  25/07 Đỏ
  Thánh Giacôbê, Tông Đồ
  Gr 1:1,4-10; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Mt 13:1-9
  13-06
  26/07 Tr
  Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
  Gr 2:1-3,7-8,12-13; Tv 36:6-7,8-9,10-11; Mt 13:10-17
  14-06
  27/07 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
  Gr 3:14-17; Gr 31:10,11-12,13; Mt 13:18-23
  15-06
  28/07 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
  Gr 7:1-11; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:24-30
  16-06
  29/07 X
  Chúa Nhật thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
  2 V 4:42-44; Tv 145:10-11,15-16,17-18; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15
  17-06
  30/07 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gr 13:1-11; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 13:31-35
  18-06 1
  31/07 Tr
  Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
  Gr 14:17-22; Tv 79:8,9,11,13; Mt 13:35-43
  19-06 1

  Hot Topics

  Related Articles