More

  Lịch Công Giáo Tháng 7 – 2017

  Ý cầu nguyện :Cầu cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo : Xin cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo, biết tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa giàu lòng thương xót và vẻ dẹp của dời sống Kitô giáo, nhờ lời cầu nguyện và chứng tá Tin Mừng của chúng ta.
  1/07 X Thứ Bảy đầu tháng.
  St 18,1-15 ; Mt 8,5-17.
  8/06
  02 X CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.
  2 V 4,8-11.14- 16a ; Rm 6,3-4.8-11 ; Mt 10,37-42.
  09
  03 Đ Thứ Hai.Thánh Tô Ma,Tông Đồ. lễ kính.
  Ep 2,19-22 ; Ga 20, 24-29
  10
  04 X Thứ ba. Thánh nữ Êlisabeth. Bồ Đào Nha.
  St 19,15-29 ; Mt 8, 23- 27.
  11
  05 X Thứ Tư.Thánh An Tôn Maria Zaccaria, Linh mục.
  St 21,5.8-20 ; Mt 8, 28- 34.
  12
  06 X    Thứ Năm đầu Tháng.Thánh Maria Gô retti, trinh nữ, tử đạo
               St 22,1-19 ; Mt 9, 9-13
  14
  07 X    Thứ sáu đầu tháng.
  St 23, 1-4.19 ; 24 ,1- 8. 62 -67; Mt 9, 9-13.
  15
  08 X   Thứ Bảy.
  St  27, 1-5.15-29; Mt 9, 9-14-17.
  15
  09 X       Chúa Nhật XIV Thường niên ,Thánh vịnh tuầ II.
  Dcr 9, 9-10; Rm 8, 9.11-13; Mt 11, 25-30.
  16
  10 X        Thứ Hai.
  St 28,10-22a ; Mt 9,18-26.
  17
  11 Tr        Thứ Ba. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.
  St 32,22-32 [Hr 32,23- 33] ; Mt 9,32-38.
  18
  12 X      Thứ Tư.
  st 41,55-57 ; 42,5-7a.l7-24a ; Mt 10,1-7.
  19
  13 X      Thứ Năm. Thánh Henricô (Tr).
  St 44, 18-21.23b-29 ; 45,1-5 ; Mt 10,7-15.
  20
  14 X     Thứ Sáu. Thánh Camillô Leỉlis, linh mục (Tr).
  St 46,1-7.28-30 ; Mt 10,16-23.
  21
  15 Tr      Thứ Bảy Thánh Bônaventura, giám
  mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lê nhớ.

  St 49,29-32 ; 50,15-26a ; Mt 10,24-33.
  22
  16 X     CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
  Thánh vịnh tuần III.
  Is 55,10-11 ;Rm 8 18-23 ; Mt 13,1-23 (hay Mt 13,1-9).
  (Không cử hành li Đức Mẹ núi Carmêlô).
  23
  17 X     Thứ Hai.
  Xh 1,8-14.22 ; Mt 10,34-11,1.
  24
  18 X     Thứ Ba.
  Xh 2,l-15a ; Mt 11,20-24.
  15
  19 X      Thứ Tư.
  Xh 3,1-6.9-12 ; Mt 11,25-27
  26
  20 X      Thứ Năm Thánh Apollinarê,giám mục tử đạo
  Sh 3,13-20 ; Mt 11, 28-30
   27
  21 X     Thứ Sáu. Thánh Laurensô Brinđisi
  linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).Xh 11,10-12,14 ; Mt 12,1-8.
  28
  22 Tr  Thứ Bảy THÁNH NỮ MARIA MAGĐALÊNA. Lễ kính.
  Dc 3,l-4a (hay 2 Cr 5,14-17) ; Ga 20,1-2.11-18.
  29
  23 X     Chú nhật  XVI thường niên.Thánh vịnh tuần IV.
  Kn 12 1316-19 ; Rm 8,26-27 ; Mt 13,24-43 (hay Mt 13,24-30). (Không cử hành lễ thánhBirgitta, nữ tu)
  01/6
  24 X    Thứ hai Thánh Sarbêliô Makhlur,linh mục (tr),
  Xh 12,5-18  ; 12,38-42
  2
  25 Đ     Thứ ba.Thánh Gioacô bê tông đồ.Lễ kính
  2Cr4,7-15;  MT 20,20-28
  3
  26 Tr     Thứ tư.Thánh Joacchimvà thánh Anna ,song thân Đức Maria .Lể nhớ
  Xh 16,1-5.9-15; Mt13,19( hay lễ về hai thánh : Hc 44,1.10-15; mT13,16-17)
  4
  27 X     Thứ Năm.
  Xh 19.1-2.9-11.16-20b ; Mt 13,10-17.
  5
  28 X     Thứ Sáu.
  Xh 20,1-17 ; Mt 13.1,18-23
  6
  29 Tr    Thứ bảy .Thánh nữ Martha.lễ nhớ.
  1Ga 4,7-16; Ga11,19-27 ( Lc10,38-42 )
  7
  30 X  Chú nhật  XVII thường niên.Thánh vịnh tuần I1V 3,5.7-12;Rm 8,28-30;MT13,44-52 ( hay Mt 13,44) không cử hành thánh  phê rô Kim ngôn ,giám mục tiến sĩ hội thánh 8
  31 Tr  Thánh IgnaIiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ.
  Xh 32,15-24.30;   Mt 13,31-35.

  Hot Topics

  Related Articles