More

  Lịch Công Giáo Tháng 5 năm 2018

  Lịch Công Giáo Tháng 5 năm 2018
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/05 Tr
  Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
  Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31
  16-03
  02/05 Tr
  Thánh Anathasiô, Gmtsht
  Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8
  17-03
  03/05 Đỏ
  Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
  Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11
  18-03
  04/05 Tr
  Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
  Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17
  19-03
  05/05 Tr
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
  Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21
  20-03
  06/05 Tr
  Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh
  Cv 10:25-26,34-35,44-48; Tv 98:1,2-3,3-4; 1 Ga 4:7-10; Ga 15:9-17
  21-03 2
  07/05 Tr
  Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
  Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616
  22-03
  08/05 Tr
  Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
  Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11
  23-03
  09/05 Tr
  Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
  Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15
  24-03
  10/05 Tr
  Lễ Thăng Thiên
  25-03
  11/05 Tr
  Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
  Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23
  26-03 3
  12/05 Tr
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
  Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28
  27-03
  13/05 Tr
  Chúa Nhật thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
  Cv 1:15-17,20,20-26; Tv 103:1-2,11-12,19-20; 1 Ga 4:11-16; Ga 17:11-19
  28-03 3
  14/05 Đỏ
  Thánh Matthia, Tông Đồ
  Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33
  29-03
  15/05 Tr
  Thứ Ba trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
  Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11
  01-04-Mậu Tuất
  16/05 Tr
  Thứ Tư trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
  Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19
  02-04
  17/05 Tr
  Thứ Năm trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
  Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26
  03-04
  18/05 Tr
  Thứ Sáu trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
  Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19
  04-04
  19/05 Tr
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
  Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25
  05-04
  20/05 Đỏ
  Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
  St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23; Cv 2:1-11; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27
  06-04
  21/05 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gc 3:13-18; Tv 19:8,9,10,15; Mc 9:14-29
  07-04 3
  22/05 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gc 4:1-10; Tv 55:7-8,9-10,10-11,23; Mc 9:30-37
  08-04 3
  23/05 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gc 4:13-17; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:38-40
  09-04
  24/05 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gc 5:1-6; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:41-50
  10-04
  25/05 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gc 5:9-12; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mc 10:1-12
  11-04
  26/05 Tr
  Thánh Philip Neri, Lm
  Gc 5:13-20; Tv 141:1-2,3,8; Mc 10:13-16
  12-04
  27/05 Tr
  Lễ Chúa Ba Ngôi
  Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20
  13-04
  28/05 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
  1 Pr 1:3-9; Tv 111:1-2,5-6,9,10; Mc 10:17-27
  14-04 4
  29/05 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
  1 Pr 1:10-16; Tv 98:1,2-3,3-4; Mc 10:28-31
  15-04 4
  30/05 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
  1 Pr 1:18-25; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mc 10:32-45
  16-04
  31/05 Tr
  Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
  1 Pr 2:2-5,9-12; Tv 100:2,3,4,5; Mc 10:46-52
  17-04

  Hot Topics

  Related Articles