More

  Lịch Công Giáo Tháng 4 năm 2018

  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/04 Tr
  Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
  St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9
  16-02
  02/04 Tr
  Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
  Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15
  17-02 2
  03/04 Tr
  Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
  Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18
  18-02
  04/04 Tr
  Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
  Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35
  19-02
  05/04 Tr
  Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
  Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48
  20-02
  06/04 Tr
  Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
  Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14
  21-02
  07/04 Tr
  Thứ Bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
  Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15
  22-02
  08/04 Tr
  Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa
  Cv 4:32-35; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Ga 5:1-6; Ga 20:19-31
  23-02
  09/04 Tr
  Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
  Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8
  24-02
  10/04 Tr
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
  Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15
  25-02
  11/04 Tr
  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
  Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21
  26-02
  12/04 Tr
  Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
  Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36
  27-02
  13/04 Tr
  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
  Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15
  28-02
  14/04 Tr
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
  Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21
  29-02
  15/04 Tr
  Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh
  Cv 3:13-15,17-19; Tv 4:2,4,7-8,9; 1 Ga 2:1-5; Lc 24:35-48
  30-02 3
  16/04 Tr
  Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
  Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29
  01-03-Mậu Tuất
  17/04 Tr
  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
  Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35
  02-03
  18/04 Tr
  Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
  Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40
  03-03
  19/04 Tr
  Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
  Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51
  04-03
  20/04 Tr
  Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
  Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59
  05-03
  21/04 Tr
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
  Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69
  06-03
  22/04 Tr
  Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh
  Cv 4:8-12; Tv 118:1-8-9,21-23,26-21-29; 1 Ga 3:1; 2 Ga 10:11-18
  07-03 4
  23/04 Tr
  Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
  Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18
  08-03
  24/04 Tr
  Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
  Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30
  09-03
  25/04 Đỏ
  Thánh Máccô, Thánh Sử
  Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50
  10-03
  26/04 Tr
  Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
  Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20
  11-03
  27/04 Tr
  Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
  Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6
  12-03
  28/04 Tr
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
  Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14
  13-03
  29/04 Tr
  Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh
  Cv 9:26-31; Tv 22:26-27,28-30,31-32; 1 Ga 3:18-24; Ga 15:1-8
  14-03 1
  30/04 Tr
  Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
  Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26
  15-03
     Hot Topics

  Related Articles