More

  Lịch công giáo tháng 11 năm 2017

  THÁNG MƯỜI MỘT:

  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/11 Tr
  Lễ Các Thánh
  Rm 8:26-30; Tv 13:4-5,6; Lc 13:22-30
  13-09
  02/11 Tm
  Lễ Các Đẳng Linh Hồn
  Rm 8:31-39; Tv 109:21-22,26-27,30-31; Lc 13:31-35
  14-09
  03/11 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
  Rm 9:1-5; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 14:1-6
  15-09
  04/11 Tr
  Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
  Rm 11:1-2,11-12,25-29; Tv 94:12-13,14-15,17-18; Lc 14:1,7-11
  16-09
  05/11 X
  Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  St 1:142; Tv 131:1,2,312; Mt 23:1-12
  17-09
  06/11 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  Rm 11:29-36; Tv 69:30-31,33-34,36-37; Lc 14:12-14
  18-09 3
  07/11 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  Rm 12:5-16; Tv 14:15-24
  19-09 3
  08/11 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  Rm 13:8-10; Tv 112:1-2,4-5,9; Lc 14:25-33
  20-09
  09/11 Tr
  Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
  Rm 14:7-12; Tv 27:1,4,13-14; Lc 15:1-10
  21-09
  10/11 Tr
  Thánh Lêo Cả, Ghts
  Rm 15:14-21; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 16:1-8
  22-09
  11/11 Tr
  Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
  Rm 16:3-9,16,22-27; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Lc 16:9-15
  23-09
  12/11 X
  Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  Kn 6:12-16; Tv 63:2,3-4,5-6,7-814; Tv 63:13-14; Mt 25:1-13
  24-09
  13/11 Tr
  Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
  Kn 1:1-7; Tv 139:1-3,4-6,7-8,9-10; Lc 17:1-6
  25-09 4
  14/11 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  Kn 2:23-3; Tv 34:2-3,16-17,18-19; Lc 17:7-10
  26-09 4
  15/11 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  Kn 6:2-11; Tv 82:3-4,6-7; Lc 17:11-19
  27-09
  16/11 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  Kn 7:22; Kn 8:1; Tv 119:89,90,91,130,135,175; Lc 17:20-25
  28-09
  17/11 Tr
  Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
  Kn 13:1-9; Tv 19:2-3,4-5; Lc 17:26-37
  29-09
  18/11 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  Kn 18:14-16; Tv 105:2-3,36-37,42-43; Lc 18:1-8
  01-10-Đinh Dậu
  19/11 X
  Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  Cn 31:10-13,19-20,30-31; Tv 128:1-2,3,4-515; Mt 25:14-30; Mt 25:14-15,19-21
  02-10
  20/11 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  1 Mcb 1:10-15,41-43,54-57,62-63; Tv 119:53,61,134,150,155,158; Lc 18:35-43
  03-10 1
  21/11 Tr
  Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
  2 Mcb 6:18-31; Tv 3:2-3,4-5,6-8; Lc 19:1-10
  04-10 1
  22/11 Đỏ
  Thánh Cêcilia, Đttđ
  2 Mcb 7:1,20-31; Tv 17:1,5-6,8,15; Lc 19:11-28
  05-10
  23/11 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  1 Mcb 2:15-29; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Lc 19:41-44
  06-10
  24/11 Đỏ
  Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
  1 Mcb 4:36-37,52-59; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Lc 19:45-48
  07-10
  25/11 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  1 Mcb 6:1-13; Tv 9:2-3,4,6,16,19; Lc 20:27-40
  08-10
  26/11 Tr
  Lễ Chúa Kitô Vua
  Ed 34:11-12,15-17; Tv 23:1-3,3-4,5-6; 1 Cr 15:20-26,28; Mt 25:31-46
  09-10
  27/11 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  St 1:1-6,8-203; Lc 21:1-4
  10-10 2
  28/11 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  St 2:31-453; Lc 21:5-11
  11-10 2
  29/11 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  St 5:1-6,13-14,16-17,23-283; Lc 21:12-19
  12-10
  30/11 Đỏ
  Thánh Andrê, Tông Đồ
  St 6:12-283; Lc 21:20-28
  13-10

  Hot Topics

  Related Articles