More

  Lịch Công Giáo Thái Bình Tháng 7 năm 2017

  Ý cầu nguyện:

  Cầu cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo : Xin cho những ngƣời xa lìa đức tin Kitô giáo, biết tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa giàu lòng thƣơng xót và vẻ đẹp của đời sống Kitô giáo, nhờ lời cầu nguyện và chứng tá Tin Mừng của chúng ta.

  [embeddoc url=”https://tuankiet.net/wp-content/uploads/2017/07/LichPhungVu-GPTB_2017-07.pdf” download=”none”]

  Hot Topics

  Related Articles