More

  Lịch Công Giáo 2018

  Tháng 01

   

  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/01 Tr
  Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
  Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
  15-11
  02/01 Tr
  Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
  1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28
  16-11
  03/01 Tr
  Thứ Tư trước Lễ Hiển Linh
  1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34
  17-11
  04/01 Tr
  Thánh Elizabeth Ann Seton
  1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
  18-11
  05/01 Tr
  Thánh Gioan Neumann, Gm
  1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51
  19-11
  06/01 Tr
  Thứ Bẩy trước Lễ Hiển Linh
  Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12
  20-11
  07/01 Tr
  Lễ Hiển Linh
  Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
  21-11
  08/01 Tr
  Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
  22-11 2
  09/01 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
  1 Sm 1:9-20; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Mc 1:21-28
  23-11
  10/01 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
  1 Sm 3:1-10,19-20; Tv 40:2-5,7-8,8-9,10; Mc 1:29-39
  24-11
  11/01 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
  1 Sm 4:1-11; Tv 44:10-11,14-15,25-26; Mc 1:40-45
  25-11
  12/01 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
  1 Sm 8:4-7,10-22; Tv 89:16-17,18-19; Mc 2:1-12
  26-11
  13/01 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
  1 Sm 9:1-4,17-19; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mc 2:13-17
  27-11
  14/01 X
  Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm
  1 Sm 3:3-10,19; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 6:13-15,17-20; Ga 1:35-42
  28-11 2
  15/01 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
  1 Sm 15:16-23; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mc 2:18-22
  29-11 2
  16/01 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
  1 Sm 16:1-13; Tv 89:20,21-22,27-28; Mc 2:23-28
  30-11
  17/01 Tr
  Thánh Antôn, Ab
  1 Sm 17:32-33,37,40-51; Tv 144:1,2,9-10; Mc 3:1-6
  01-12-Đinh Dậu
  18/01 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
  1 Sm 18:6-9; Tv 56:2-3,9-10,10-12,13-14; Mc 3:7-12
  02-12
  19/01 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
  1 Sm 24:3-21; Tv 57:2,3-4,6,11; Mc 3:13-19
  03-12
  20/01 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
  2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27; Tv 80:2-3,5-7; Mc 3:20-21
  04-12
  21/01 X
  Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm
  St 3:1-5,10; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 7:29-31; Mc 1:14-20
  05-12 3
  22/01 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
  2 Sm 5:1-7,10; Tv 89:20,21-22,25-26; Mc 3:22-30
  06-12 3
  23/01 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
  2 Sm 6:12-15,17-19; Tv 24:7,8,9,10; Mc 3:31-35
  07-12
  24/01 Tr
  Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
  2 Sm 7:4-17; Tv 89:4-5,27-28,29-30; Mc 4:1-20
  08-12
  25/01 Tr
  Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
  2 Sm 7:18-19,24-29; Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14; Mc 4:21-25
  09-12
  26/01 Tr
  Thánh Timôthêô và Titô, Gm
  2 Sm 11:1-4,5-10,13-17; Tv 51:3-4,5-6,6-7,10-11; Mc 4:26-34
  10-12
  27/01 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
  2 Sm 12:1-7,10-17; Tv 51:12-13,14-15,16-17; Mc 4:35-41
  11-12
  28/01 X
  Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm
  Đnl 18:15-20; Tv 95:1-2,6-7,7-9; 1 Cr 7:32-35; Mc 1:21-28
  12-12 4
  29/01 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
  2 Sm 15:13-14,30; Tv 3:2-3,4-5,6-7; Mc 5:1-20
  13-12 4
  30/01 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
  2 Sm 18:9-10,14,24-25,30-19; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Mc 5:21-43
  14-12
  31/01 Tr
  Thánh Gioan Bosco, Lm
  2 Sm 24:2,9-17; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 6:1-6
  15-12

  Lịch Công Giáo 2018

  Tháng 02
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/02 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
  1 V 2:1-4,10-12; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Mc 6:7-13
  16-12
  02/02 Tr
  Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
  Hc 47:2-11; Tv 18:31,47,50,51; Mc 6:14-29
  17-12
  03/02 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
  1 V 3:4-13; Tv 119:9,10,11,12,13,14; Mc 6:30-34
  18-12
  04/02 X
  Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm
  G 7:1-4,6-7; Tv 147:1-2,3-4,5-6; 1 Cr 9:16-19,22-23; Mc 1:29-39
  19-12 1
  05/02 Đỏ
  Thánh Agatha, Đttđ
  1 V 8:1-7,9-13; Tv 132:6-7,8-10; Mc 6:53-56
  20-12 1
  06/02 Đỏ
  Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
  1 V 8:22-23,27-30; Tv 84:3-4,5,10,11; Mc 7:1-13
  21-12
  07/02 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
  1 V 10:1-10; Tv 37:5-6,30-31,39-40; Mc 7:14-23
  22-12
  08/02 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
  1 V 11:4-13; Tv 106:3-4,35-3,37,40; Mc 7:24-30
  23-12
  09/02 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
  1 V 11:29-32; Tv 81:10-11,12-13,14-15; Mc 7:31-37
  24-12
  10/02 Tr
  Thánh Scholastica, Đt
  1 V 12:26-32; Tv 106:6-7,19-20,21-22; Mc 8:1-10
  25-12
  11/02 X
  Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm
  Lv 13:1-2,44-46; Tv 32:1-2,5,11; 1 Cr 10:3111; Mc 1:40-45
  26-12 2
  12/02 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
  Gc 1:1-11; Tv 119:67,68,71,72,75,76; Mc 8:11-13
  27-12 2
  13/02 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
  Gc 1:12-18; Tv 94:12-13,14-15,18-19; Mc 8:14-21
  28-12
  14/02 Tm
  Thứ Tư Lễ Tro
  Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18
  29-12
  15/02 Tm
  Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro
  Đnl 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25
  30-12
  16/02 Tm
  Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro
  Is 58:1-9; Tv 51:3-4,5-6,18-19; Mt 9:14-15
  01-01-Mậu Tuất
  17/02 Tm
  Thứ Bẩy sau Thứ Tư Lễ Tro
  Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32
  02-01
  18/02 Tm
  Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay
  St 9:8-15; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Pr 3:18-22; Mc 1:12-15
  03-01 1
  19/02 Tm
  Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
  Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46
  04-01
  20/02 Tm
  Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
  Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15
  05-01
  21/02 Tm
  Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
  St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32
  06-01
  22/02 Tr
  Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
  Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12
  07-01
  23/02 Tm
  Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
  Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26
  08-01
  24/02 Tm
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
  Đnl 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48
  09-01
  25/02 Tm
  Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay
  St 22:1-2,9,10-13,15-18; Tv 116:10-15,16-17,18-19; Rm 8:31-34; Mc 9:2-10
  10-01 2
  26/02 Tm
  Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay
  Đn 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38
  11-01
  27/02 Tm
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Chay
  Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12
  12-01
  28/02 Tm
  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay
  Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28
  13-01
   
  Tháng 03
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/03 Tm
  Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Chay
  Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31
  14-01
  02/03 Tm
  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Chay
  St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46
  15-01
  03/03 Tm
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mùa Chay
  St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32
  16-01
  04/03 Tm
  Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay
  Xh 20:1-17; Xh 20:1-3,7-8,12-17; Tv 19:8,9,10,11; 1 Cr 1:22-25; Ga 2:13-25
  17-01 3
  05/03 Tm
  Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Chay
  2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30
  18-01
  06/03 Tm
  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Chay
  Đn 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35
  19-01
  07/03 Tm
  Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Chay
  Đnl 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19
  20-01
  08/03 Tm
  Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Chay
  Gr 7:23-28; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Lc 11:14-23
  21-01
  09/03 Tm
  Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Chay
  Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34
  22-01
  10/03 Tm
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Chay
  Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14
  23-01
  11/03 Tm
  Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay
  St 36:14-16,19-23; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Ep 2:4-10; Ga 3:14-21
  24-01 4
  12/03 Tm
  Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Chay
  Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54
  25-01
  13/03 Tm
  Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay
  Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16
  26-01
  14/03 Tm
  Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay
  Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30
  27-01
  15/03 Tm
  Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Chay
  Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47
  28-01
  16/03 Tm
  Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Chay
  Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30
  29-01
  17/03 Tm
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Tư Mùa Chay
  Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53
  01-02-Mậu Tuất
  18/03 Tm
  Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay
  Gr 31:31-34; Tv 51:3-4,12-13,14-15; Dt 5:7-9; Ga 12:20-33
  02-02 1
  19/03 Tr
  Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria
  Đn 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62
  03-02
  20/03 Tm
  Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Chay
  Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30
  04-02
  21/03 Tm
  Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Chay
  Đn 3:14-20,91-92,95; Đn 3:52,53,54,55,56; Ga 8:31-42
  05-02
  22/03 Tm
  Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Chay
  St 17:3-9; Tv 105:4-5,6-7,8-9; Ga 8:51-59
  06-02
  23/03 Tm
  Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Chay
  Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42
  07-02
  24/03 Tr
  Lễ Truyền Tin
  Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57
  08-02
  25/03 Đỏ
  Chúa Nhật Lễ Lá
  Mc 11:1-10; Ga 12:12-16; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Mc 14:115; Mc 15:1-39
  09-02
  26/03 Tm
  Thứ Hai Tuần Thánh
  Is 42:1-7; Tv 27:1,2,3,13-14; Ga 12:1-11
  10-02
  27/03 Tm
  Thứ Ba Tuần Thánh
  Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38
  11-02
  28/03 Tm
  Thứ Tư Tuần Thánh
  Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25
  12-02
  29/03 Tr
  Thứ Năm Tuần Thánh
  Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15
  13-02
  30/03 Đỏ
  Thứ Sáu Tuần Thánh
  Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42
  14-02
  31/03 Tr
  Lễ Vọng Phục Sinh
  Rm 6:3-11118; Lc 24:1-12
  15-02
   
  Tháng 04
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/04 Tr
  Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
  St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9
  16-02
  02/04 Tr
  Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
  Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15
  17-02 2
  03/04 Tr
  Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
  Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18
  18-02
  04/04 Tr
  Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
  Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35
  19-02
  05/04 Tr
  Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
  Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48
  20-02
  06/04 Tr
  Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
  Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14
  21-02
  07/04 Tr
  Thứ Bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
  Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15
  22-02
  08/04 Tr
  Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa
  Cv 4:32-35; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Ga 5:1-6; Ga 20:19-31
  23-02
  09/04 Tr
  Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
  Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8
  24-02
  10/04 Tr
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
  Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15
  25-02
  11/04 Tr
  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
  Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21
  26-02
  12/04 Tr
  Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
  Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36
  27-02
  13/04 Tr
  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
  Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15
  28-02
  14/04 Tr
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
  Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21
  29-02
  15/04 Tr
  Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh
  Cv 3:13-15,17-19; Tv 4:2,4,7-8,9; 1 Ga 2:1-5; Lc 24:35-48
  30-02 3
  16/04 Tr
  Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
  Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29
  01-03-Mậu Tuất
  17/04 Tr
  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
  Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35
  02-03
  18/04 Tr
  Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
  Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40
  03-03
  19/04 Tr
  Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
  Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51
  04-03
  20/04 Tr
  Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
  Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59
  05-03
  21/04 Tr
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
  Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69
  06-03
  22/04 Tr
  Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh
  Cv 4:8-12; Tv 118:1-8-9,21-23,26-21-29; 1 Ga 3:1; 2 Ga 10:11-18
  07-03 4
  23/04 Tr
  Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
  Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18
  08-03
  24/04 Tr
  Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
  Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30
  09-03
  25/04 Đỏ
  Thánh Máccô, Thánh Sử
  Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50
  10-03
  26/04 Tr
  Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
  Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20
  11-03
  27/04 Tr
  Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
  Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6
  12-03
  28/04 Tr
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
  Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14
  13-03
  29/04 Tr
  Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh
  Cv 9:26-31; Tv 22:26-27,28-30,31-32; 1 Ga 3:18-24; Ga 15:1-8
  14-03 1
  30/04 Tr
  Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
  Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26
  15-03
   
  Tháng 05
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/05 Tr
  Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
  Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31
  16-03
  02/05 Tr
  Thánh Anathasiô, Gmtsht
  Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8
  17-03
  03/05 Đỏ
  Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
  Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11
  18-03
  04/05 Tr
  Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
  Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17
  19-03
  05/05 Tr
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
  Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21
  20-03
  06/05 Tr
  Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh
  Cv 10:25-26,34-35,44-48; Tv 98:1,2-3,3-4; 1 Ga 4:7-10; Ga 15:9-17
  21-03 2
  07/05 Tr
  Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
  Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616
  22-03
  08/05 Tr
  Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
  Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11
  23-03
  09/05 Tr
  Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
  Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15
  24-03
  10/05 Tr
  Lễ Thăng Thiên
  25-03
  11/05 Tr
  Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
  Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23
  26-03 3
  12/05 Tr
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
  Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28
  27-03
  13/05 Tr
  Chúa Nhật thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
  Cv 1:15-17,20,20-26; Tv 103:1-2,11-12,19-20; 1 Ga 4:11-16; Ga 17:11-19
  28-03 3
  14/05 Đỏ
  Thánh Matthia, Tông Đồ
  Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33
  29-03
  15/05 Tr
  Thứ Ba trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
  Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11
  01-04-Mậu Tuất
  16/05 Tr
  Thứ Tư trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
  Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19
  02-04
  17/05 Tr
  Thứ Năm trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
  Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26
  03-04
  18/05 Tr
  Thứ Sáu trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
  Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19
  04-04
  19/05 Tr
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
  Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25
  05-04
  20/05 Đỏ
  Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
  St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23; Cv 2:1-11; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27
  06-04
  21/05 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gc 3:13-18; Tv 19:8,9,10,15; Mc 9:14-29
  07-04 3
  22/05 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gc 4:1-10; Tv 55:7-8,9-10,10-11,23; Mc 9:30-37
  08-04 3
  23/05 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gc 4:13-17; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:38-40
  09-04
  24/05 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gc 5:1-6; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:41-50
  10-04
  25/05 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gc 5:9-12; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mc 10:1-12
  11-04
  26/05 Tr
  Thánh Philip Neri, Lm
  Gc 5:13-20; Tv 141:1-2,3,8; Mc 10:13-16
  12-04
  27/05 Tr
  Lễ Chúa Ba Ngôi
  Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20
  13-04
  28/05 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
  1 Pr 1:3-9; Tv 111:1-2,5-6,9,10; Mc 10:17-27
  14-04 4
  29/05 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
  1 Pr 1:10-16; Tv 98:1,2-3,3-4; Mc 10:28-31
  15-04 4
  30/05 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
  1 Pr 1:18-25; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mc 10:32-45
  16-04
  31/05 Tr
  Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
  1 Pr 2:2-5,9-12; Tv 100:2,3,4,5; Mc 10:46-52
  17-04
   
  Tháng 06
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/06 Đỏ
  Thánh Justin, Tđ
  1 Pr 4:7-13; Tv 96:10,11-12,13; Mc 11:11-26
  18-04
  02/06 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
  Gđt 63:2,3-4,5-6; Mc 11:27-33
  19-04
  03/06 Tr
  Lễ Mình Máu Thánh Chúa
  Xh 24:3-8; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Dt 9:11-15; Mc 14:12-16,22-26
  20-04
  04/06 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
  2 Pr 1:2-7; Tv 91:1-2,14-15,15-16; Mc 12:1-12
  21-04 1
  05/06 Đỏ
  Thánh Boniface, Gmtđ
  2 Pr 3:12-15,17-18; Tv 90:2,3-4,10,14,16; Mc 12:13-17
  22-04 1
  06/06 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
  2 Tm 1:1-3,6-12; Tv 123:1-2,2; Mc 12:18-27
  23-04
  07/06 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
  2 Tm 2:8-15; Tv 25:2-5,8-9,10,14; Mc 12:28-34
  24-04
  08/06 Tr
  Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
  2 Tm 3:10-17; Tv 119:157,160,161,165,166,168; Mc 12:35-37
  25-04
  09/06 Tr
  Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
  2 Tm 4:1-8; Tv 71:8-9,14-15,16-17,22; Mc 12:38-44
  26-04
  10/06 X
  Chúa Nhật thứ Mười Mùa Quanh Năm
  St 3:9-15; Tv 130:1-2,3-4,5-6,7-8; 2 Cr 4:135; Mc 3:20-35
  27-04
  11/06 Đỏ
  Thánh Barnabas, Tông Đồ
  1 V 17:1-6; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; Mt 5:1-12
  28-04 2
  12/06 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
  1 V 17:7-16; Tv 4:2-3,4-5,7-8; Mt 5:13-16
  29-04 2
  13/06 Tr
  Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
  1 V 18:20-39; Tv 16:1-2,4,5,8,11; Mt 5:17-19
  30-04
  14/06 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
  1 V 18:41-46; Tv 65:10,10-11,12-13; Mt 5:20-26
  01-05-Mậu Tuất
  15/06 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
  1 V 19:9,11-16; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Mt 5:27-32
  02-05
  16/06 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
  1 V 19:19-21; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10; Mt 5:33-37
  03-05
  17/06 X
  Chúa Nhật thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
  Ed 17:22-24; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 2 Cr 5:6-10; Mc 4:26-34
  04-05
  18/06 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
  1 V 21:1-16; Tv 5:2-3,5-6,7; Mt 5:38-42
  05-05 3
  19/06 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
  1 V 21:17-29; Tv 51:3-4,5-6,11,16; Mt 5:43-48
  06-05 3
  20/06 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
  2 V 2:1,6-14; Tv 31:20,21,24; Mt 6:1-6,16-18
  07-05
  21/06 Tr
  Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
  Hc 48:1-14; Tv 97:1-2,3-4,5-6,7; Mt 6:7-15
  08-05
  22/06 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
  2 V 11:1-4,9-18,20; Tv 132:11,12,13-14,17-18; Mt 6:19-23
  09-05
  23/06 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
  2 Sb 24:17-25; Tv 89:4-5,29-30,31-32,33-34; Mt 6:24-34
  10-05
  24/06 Tr
  Sinh Nhật Thánh Gioan
  11-05
  25/06 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
  2 V 17:5-8,13-15,18; Tv 60:3,4-5,12-13; Mt 7:1-5
  12-05 4
  26/06 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
  2 V 19:9-11,14-21,31-36; Tv 48:2-3,3-4,10-11; Mt 7:6,12-14
  13-05 4
  27/06 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
  2 V 22:8-13; Tv 119:33,34,35,36,37,40; Mt 7:15-20
  14-05
  28/06 Đỏ
  Thánh Irenaeus, Gmtđ
  2 V 24:8-17; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Mt 7:21-29
  15-05
  29/06 Đỏ
  Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
  2 V 25:1-12; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Mt 8:1-4
  16-05
  30/06 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
  Ac 2:2,10-14,18-19; Tv 74:1-2,3-5,5-7,20-21; Mt 8:5-17
  17-05
   
  Tháng 07
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/07 X
  Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
  Kn 1:13-15,2; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; 2 Cr 8:7,9,13-15; Mc 5:21-43; Mc 5:21-24,35-43
  18-05
  02/07 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
  Am 2:6-10,13-16; Tv 50:16-17,18-19,20-21,22-23; Mt 8:18-22
  19-05 1
  03/07 Đỏ
  Thánh Tôma, Tông Đồ
  Am 3:1-8; Tv 5:4-6,6-7,8; Mt 8:23-27
  20-05 1
  04/07 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
  Am 5:14-15,21-24; Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17; Mt 8:28-34
  21-05
  05/07 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
  Am 7:10-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 9:1-8
  22-05
  06/07 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
  Am 8:4-6,9-12; Tv 119:2,10,20,30,40,131; Mt 9:9-13
  23-05
  07/07 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
  Am 9:11-15; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 9:14-17
  24-05
  08/07 X
  Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
  Ed 2:2-5; Tv 123:1-2,2,3-4; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6
  25-05
  09/07 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
  Hs 2:16-18,21-22; Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 9:18-26
  26-05 2
  10/07 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
  Hs 8:4-7,11-13; Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10; Mt 9:32-38
  27-05 2
  11/07 Tr
  Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
  Hs 10:1-3,7-8,12; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Mt 10:1-7
  28-05
  12/07 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
  Hs 11:1,3-4,8-9; Tv 80:2,3,15-16; Mt 10:7-15
  29-05
  13/07 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
  Hs 14:2-10; Tv 51:3-4,8-912-13,14,17; Mt 10:16-23
  01-06-Mậu Tuất
  14/07 Tr
  Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
  Is 6:1-8; Tv 93:1,1-2,5; Mt 10:24-33
  02-06
  15/07 X
  Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
  Am 7:12-15; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Ep 1:3-14; Ep 1:3-10; Mc 6:7-13
  03-06
  16/07 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
  Is 1:10-17; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 10:34; Mt 11:1
  04-06 3
  17/07 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
  Is 7:1-9; Tv 48:2-3,3-4,5-6,7-8; Mt 11:20-24
  05-06 3
  18/07 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
  Is 10:5-7,13-16; Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15; Mt 11:25-27
  06-06
  19/07 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
  Is 26:7-9,12,16-19; Tv 102:13-14,15,16-18,19-21; Mt 11:28-30
  07-06
  20/07 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
  Is 38:1-8,21-22; Is 38:10-11,12,16; Mt 12:1-8
  08-06
  21/07 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
  St 2:1-5; Tv 10:1-2,3-4,7-8,14; Mt 12:14-21
  09-06
  22/07 X
  Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
  Gr 23:1-6; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34
  10-06
  23/07 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
  St 6:1-4,6-8; Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23; Mt 12:38-42
  11-06 4
  24/07 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
  St 7:14-15,18-20; Tv 85:2-4,5-6,7-8; Mt 12:46-50
  12-06 4
  25/07 Đỏ
  Thánh Giacôbê, Tông Đồ
  Gr 1:1,4-10; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Mt 13:1-9
  13-06
  26/07 Tr
  Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
  Gr 2:1-3,7-8,12-13; Tv 36:6-7,8-9,10-11; Mt 13:10-17
  14-06
  27/07 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
  Gr 3:14-17; Gr 31:10,11-12,13; Mt 13:18-23
  15-06
  28/07 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
  Gr 7:1-11; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:24-30
  16-06
  29/07 X
  Chúa Nhật thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
  2 V 4:42-44; Tv 145:10-11,15-16,17-18; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15
  17-06
  30/07 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gr 13:1-11; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 13:31-35
  18-06 1
  31/07 Tr
  Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
  Gr 14:17-22; Tv 79:8,9,11,13; Mt 13:35-43
  19-06 1
   
  Tháng 08
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/08 Tr
  Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
  Gr 15:10,16-21; Tv 59:2-3,4,10-11,17,18; Mt 13:44-46
  20-06
  02/08 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gr 18:1-6; Tv 146:1-2,2-4,5-6; Mt 13:47-53
  21-06
  03/08 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gr 26:1-9; Tv 69:5,8-10,14; Mt 13:54-58
  22-06
  04/08 Tr
  Thánh Gioan Vianney, Lm
  Gr 26:11-16,24; Tv 69:15-16,30-31,33-34; Mt 14:1-12
  23-06
  05/08 X
  Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
  Xh 16:2-4,12-15; Tv 78:3-4,23-24,25-54; Ep 4:17,20-24; Ga 6:24-35
  24-06
  06/08 Tr
  Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
  Gr 28:1-17; Tv 119:29,43,79,80,95,102; Mt 14:13-21
  25-06 2
  07/08 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
  Gr 30:1-2,12-15,18-22; Tv 102:16-18,19-1,29,22-23; Mt 14:22-36
  26-06 2
  08/08 Tr
  Thánh Đa Minh, Lm
  Gr 31:1-7; Gr 31:10,11-12,13; Mt 15:21-28
  27-06
  09/08 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
  Gr 31:31-34; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 16:13-23
  28-06
  10/08 Đỏ
  Thánh Lôrensô, Tstđ
  Nk 2:1,3; Đnl 32:35-36,39,41; Mt 16:24-28
  29-06
  11/08 Tr
  Thánh Clare, Đt
  St 1:12; St 2:4; Tv 9:8-9,10-11,12-13; Mt 17:14-20
  01-07-Mậu Tuất
  12/08 X
  Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
  1 V 19:4-8; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ep 4:305; 2 Ga 6:41-51
  02-07
  13/08 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
  Ed 1:2-5,24-28; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Mt 17:22-27
  03-07 3
  14/08 Đỏ
  Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
  Ed 2:8; Ed 3:4; Tv 119:14,24,72,103,111,131; Mt 18:1-5,10,12-14
  04-07 3
  15/08 Tr
  Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
  Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20
  05-07
  16/08 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
  Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19
  06-07
  17/08 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
  Ed 16:1-15,60,63; Ed 16:59-63; Is 12:2-3,4,5-6; Mt 19:3-12
  07-07
  18/08 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
  Ed 18:1-10,13,30-32; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 19:13-15
  08-07
  19/08 X
  Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
  Cn 9:1-6; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Ep 5:15-20; Ga 6:51-58
  09-07
  20/08 Tr
  Thánh Bênađô, Gmtsht
  Ed 24:15-24; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 19:16-22
  10-07 4
  21/08 Tr
  Thánh Piô X, Giáo Hoàng
  Ed 28:1-10; Đnl 32:26-27,27-28,30,35-36; Mt 19:23-30
  11-07 4
  22/08 Tr
  Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
  Ed 34:1-11; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 20:1-16
  12-07
  23/08 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
  Ed 36:23-28; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 22:1-14
  13-07
  24/08 Đỏ
  Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
  Ed 37:1-14; Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 22:34-40
  14-07
  25/08 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
  Ed 43:1-7; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Mt 23:1-12
  15-07
  26/08 X
  Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  Gs 24:1-2,15-17,18; Tv 34:2-3,16-17,18-19,20-21; Ep 5:21-32; Ep 5:2,25-32; Ga 6:60-69
  16-07
  27/08 Tr
  Thánh Monica
  St 1:1-5,11-12; Tv 96:1-2,2-3,4-5; Mt 23:13-22
  17-07 1
  28/08 Tr
  Thánh Augustinô, Gmtsht
  St 2:1-3,14-16; Tv 96:10,11-12,13; Mt 23:23-26
  18-07 1
  29/08 Đỏ
  Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
  St 3:6-10,16-18; Tv 128:1-24-5; Mt 23:27-32
  19-07
  30/08 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  1 Cr 1:1-9; Tv 145:2-3,4-5,6-7; Mt 24:42-51
  20-07
  31/08 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  1 Cr 1:17-25; Tv 33:1-2,4-5,10,11; Mt 25:1-13
  21-07
   
  Tháng 09
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/09 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  1 Cr 1:26-31; Tv 33:12-13,18-19,20-21; Mt 25:14-30
  22-07
  02/09 X
  Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  Đnl 4:1-2,6-8; Tv 15:2-3,3-4,4-5; Gc 1:17-18,21-22,27; Mc 7:1-8,14-15,21-23
  23-07
  03/09 Tr
  Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
  1 Cr 2:1-5; Tv 119:97,98,99,100,101,102; Lc 4:16-30
  24-07 2
  04/09 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  1 Cr 2:10-16; Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14; Lc 4:31-37
  25-07 2
  05/09 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  1 Cr 3:1-9; Tv 33:12-13,14-15,20-21; Lc 4:38-44
  26-07
  06/09 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  1 Cr 3:18-23; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 5:1-11
  27-07
  07/09 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  1 Cr 4:1-5; Tv 37:3-4,5-6,27-28,39-40; Lc 5:33-39
  28-07
  08/09 Tr
  Sinh Nhật Đức Mẹ
  1 Cr 4:9-15; Tv 145:17-18,19-20,21; Lc 6:1-5
  29-07
  09/09 X
  Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  Is 35:4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37
  30-07
  10/09 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  1 Cr 5:1-8; Tv 5:5-6,7,12; Lc 6:6-11
  01-08-Mậu Tuất 3
  11/09 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  1 Cr 6:1-11; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 6:12-19
  02-08 3
  12/09 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  1 Cr 7:25-31; Tv 45:11-12,14-15,16-17; Lc 6:20-26
  03-08
  13/09 Tr
  Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
  1 Cr 8:1-7,11-13; Tv 139:1-3,13-14,23-24; Lc 6:27-38
  04-08
  14/09 Đỏ
  Tôn Vinh Thánh Giá
  1 Cr 9:16-19,22-27; Tv 84:3,4,5-6,8,12; Lc 6:39-42
  05-08
  15/09 Tr
  Đức Mẹ Sầu Bi
  1 Cr 10:14-22; Tv 116:12-13,17-18; Lc 6:43-49
  06-08
  16/09 X
  Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  Is 50:4-9; Tv 116:1-2,3-4,5-6,8-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35
  07-08
  17/09 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  1 Cr 11:17-26,33; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Lc 7:1-10
  08-08 4
  18/09 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  1 Cr 12:12-14,27-31; Tv 100:1-2,3,4,5; Lc 7:11-17
  09-08 4
  19/09 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  1 Cr 12:31; 1 Cr 13:13; Tv 33:2-3,4-5,12,22; Lc 7:31-35
  10-08
  20/09 Đỏ
  Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
  1 Cr 15:1-11; Tv 118:1-2,16-17,28; Lc 7:36-50
  11-08
  21/09 Đỏ
  Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
  1 Cr 15:12-20; Tv 17:1,6-7,8,15; Lc 8:1-3
  12-08
  22/09 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  1 Cr 15:35-37,42-49; Tv 56:10-12,13-14; Lc 8:4-15
  13-08
  23/09 X
  Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
  Kn 2:12,17-20; Tv 54:3-4,5,6-8; Gc 3:164; Mc 9:30-37
  14-08
  24/09 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
  Cn 3:27-34; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 8:16-18
  15-08 1
  25/09 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
  Cn 21:1-6,10-13; Tv 119:12720343544; Lc 8:19-21
  16-08 1
  26/09 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
  Cn 30:5-9; Tv 119:29,72,89,101,104,163; Lc 9:1-6
  17-08
  27/09 Tr
  Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
  Gv 1:2-11; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:7-9
  18-08
  28/09 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
  Gv 3:1-11; Tv 144:1-2,3-4; Lc 9:18-22
  19-08
  29/09 Tr
  Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
  Gv 11:9-12; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:43-45
  20-08
  30/09 X
  Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
  Ds 11:25-29; Tv 19:8,10,12-13,14; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45,47-48
  21-08
   
  Tháng 10
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/10 Tr
  Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts
  G 1:6-22; Tv 17:1,2-3,6-7; Lc 9:46-50
  22-08 2
  02/10 Tr
  Thiên Thần Hộ Thủ
  G 3:1-3,11-17,20-23; Tv 88:2-3,4-5,6,7-8; Lc 9:51-56
  23-08 2
  03/10 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
  G 9:1-12,14-16; Tv 88:10-11,12-13,14-15; Lc 9:57-62
  24-08
  04/10 Tr
  Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
  G 19:21-27; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Lc 10:1-12
  25-08
  05/10 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
  G 38:1,12-21; Tv 139:1-3,78,9-10,13-14; Lc 10:13-16
  26-08
  06/10 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
  G 42:1-3,5-6,12-16; Tv 119:66,71,75,91,125,130; Lc 10:17-24
  27-08
  07/10 X
  Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
  St 2:18-24; Tv 128:1-2,3,4-5,6; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16; Mc 10:2-12
  28-08
  08/10 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gl 1:6-12; Tv 111:1-2,7-8,9,10; Lc 10:25-37
  29-08 3
  09/10 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gl 1:13-24; Tv 139:1-3,13-14,14-15; Lc 10:38-42
  01-09-Mậu Tuất 3
  10/10 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gl 2:1-2,7-14; Tv 117:1,2; Lc 11:1-4
  02-09
  11/10 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gl 3:1-5; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Lc 11:5-13
  03-09
  12/10 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gl 3:7-14; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 11:15-26
  04-09
  13/10 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
  Gl 3:22-29; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 11:27-28
  05-09
  14/10 X
  Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
  Kn 7:7-11; Tv 90:12-13,14-15,16-17; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30; Mc 10:17-27
  06-09
  15/10 Tr
  Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts
  Gl 4:22-24,26-27,31; Gl 5:1; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 11:29-32
  07-09 4
  16/10 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
  Gl 5:1-6; Tv 119:41,43,44,45,47,48; Lc 11:37-41
  08-09 4
  17/10 Đỏ
  Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ
  Gl 5:18-25; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:42-46
  09-09
  18/10 Đỏ
  Thánh Luca, Thánh Sử
  Ep 1:3-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Lc 11:47-54
  10-09
  19/10 Đỏ
  Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
  Ep 1:11-14; Tv 33:1-2,4-5,12-13; Lc 12:1-7
  11-09
  20/10 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
  Ep 1:15-23; Tv 8:2-3,4-5,6-7; Lc 12:8-12
  12-09
  21/10 X
  Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
  Is 53:10-11; Tv 33:4-5,18-19,20-22; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45; Mc 10:42-45
  13-09
  22/10 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
  Ep 2:1-10; Tv 100:2,3,4,5; Lc 12:13-21
  14-09 1
  23/10 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
  Ep 2:12-22; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 12:35-38
  15-09 1
  24/10 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
  Ep 3:2-12; Is 12:2-3,4,5-6; Lc 12:39-48
  16-09
  25/10 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
  Ep 3:14-21; Tv 33:1-2,4-5,11-12,18-19; Lc 12:49-53
  17-09
  26/10 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
  Ep 4:1-6; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 12:54-59
  18-09
  27/10 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
  Ep 4:7-16; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 13:1-9
  19-09
  28/10 X
  Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
  Gr 31:7-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52
  20-09
  29/10 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
  Ep 4:32-5; Tv 1:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:10-17
  21-09 2
  30/10 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
  Ep 5:21-33; Tv 128:1-2,3,4-5; Lc 13:18-21
  22-09 2
  31/10 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
  Ep 6:1-9; Tv 145:10-11,12-13,13-14; Lc 13:22-30
  23-09
   
  Tháng 11
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/11 Tr
  Lễ Các Thánh
  Ep 6:10-20; Tv 144:1,2,9-10; Lc 13:31-35
  24-09
  02/11 Tm
  Lễ Các Đẳng Linh Hồn
  Pl 1:1-11; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 14:1-6
  25-09
  03/11 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
  Pl 1:18-26; Tv 42:2,3,5; Lc 14:1,7-11
  26-09
  04/11 X
  Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  Đnl 6:2-6; Tv 18:2-3,3-4,47-51; Dt 7:23-28; Mc 12:28-34
  27-09
  05/11 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  Pl 2:1-4; Tv 131:1,2,3; Lc 14:12-14
  28-09 3
  06/11 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  Pl 2:5-11; Tv 22:26-27,28-30,31-32; Lc 14:15-24
  29-09 3
  07/11 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  Pl 2:12-18; Tv 27:1,4,13-14; Lc 14:25-33
  30-09
  08/11 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  Pl 3:3-8; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 15:1-10
  01-10-Mậu Tuất
  09/11 Tr
  Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
  Pl 3:17; Pl 4:1; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 16:1-8
  02-10
  10/11 Tr
  Thánh Lêo Cả, Ghts
  Pl 4:10-19; Tv 112:1-2,5-6,8,9; Lc 16:9-15
  03-10
  11/11 X
  Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  1 V 17:10-16; Tv 146:7,8-9,9-10; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44; Mc 12:41-44
  04-10
  12/11 Đỏ
  Thánh Josaphat, Gmtđ
  St 1:1-9; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 17:1-6
  05-10 4
  13/11 Tr
  Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
  St 2:1-8,11-14; Tv 37:3-4,18,23,27,29; Lc 17:7-10
  06-10 4
  14/11 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  St 3:1-7; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Lc 17:11-19
  07-10
  15/11 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  Tv 146:7,8-9,9-10; Lc 17:20-25
  08-10
  16/11 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  2 Ga 119:1,2,10,11,17,18; Lc 17:26-37
  09-10
  17/11 Tr
  Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
  3 Ga 112:1-2,3-4,5-6; Lc 18:1-8
  10-10
  18/11 X
  Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  Đn 12:1-3; Tv 16:5-8,9-10,11; Dt 10:11-14,18; Mc 13:24-32
  11-10
  19/11 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  Kh 1:1-4; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 18:35-43
  12-10 1
  20/11 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  Kh 3:1-6,14-22; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 19:1-10
  13-10 1
  21/11 Tr
  Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
  Kh 4:1-11; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 19:11-28
  14-10
  22/11 Đỏ
  Thánh Cêcilia, Đttđ
  Kh 5:1-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 19:41-44
  15-10
  23/11 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  Kh 10:8-11; Tv 19:45-48
  16-10
  24/11 Đỏ
  Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
  Kh 11:4-12; Tv 144:1,2,9-10; Lc 20:27-40
  17-10
  25/11 Tr
  Lễ Chúa Kitô Vua
  Đn 7:13-14; Tv 93:1,1-2,5; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37
  18-10
  26/11 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  Kh 14:1-3,4-5; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 21:1-4
  19-10 2
  27/11 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  Kh 14:14-19; Tv 96:10,11-12,13; Lc 21:5-11
  20-10 2
  28/11 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  Kh 15:1-4; Tv 98:1,2-3,7-8,9; Lc 21:12-19
  21-10
  29/11 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  Kh 18:1-2,21-23; Tv 100:2,3,4,5; Lc 21:20-28
  22-10
  30/11 Đỏ
  Thánh Andrê, Tông Đồ
  Kh 20:1-4,11-21; Tv 84:3,4,5-6,8; Lc 21:29-33
  23-10
   
  Tháng 12
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/12 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  Kh 22:1-7; Tv 95:1-2,3-5,6-7; Lc 21:34-36
  24-10
  02/12 Tm
  Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng
  Is 63:16-17,19; Tv 80:2-3,15-16,18-19; 1 Cr 1:3-9; Mc 13:33-37
  25-10 1
  03/12 Tr
  Thánh Phanxicô Xaviê, Lm
  Is 2:1-5; Is 4:2-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9; Mt 8:5-11
  26-10
  04/12 Tm
  Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
  Is 11:1-10; Tv 72:1,7-8,12-13,17; Lc 10:21-24
  27-10
  05/12 Tm
  Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
  Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 15:29-37
  28-10
  06/12 Tm
  Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
  Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27
  29-10
  07/12 Tr
  Thánh Ambrose, Gmtsht
  Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31
  01-11-Mậu Tuất
  08/12 Tr
  Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
  Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8
  02-11
  09/12 Tm
  Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng
  Is 40:1-5,9-11; Tv 85:9-10,11-12,13-14; 2 Pr 3:8-14; Mc 1:1-8
  03-11 2
  10/12 Tm
  Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
  Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26
  04-11
  11/12 Tm
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
  Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14
  05-11
  12/12 Tr
  Lễ Đức Mẹ Guadalupe
  Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30
  06-11
  13/12 Đỏ
  Thánh Lucia, Đttđ
  Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15
  07-11
  14/12 Tr
  Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
  Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19
  08-11
  15/12 Tm
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
  Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13
  09-11
  16/12 H
  Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng
  Is 61:1-2,10-11; Lc 1:46-48,49-50,53-5415; Ga 1:6-8,19-28
  10-11 3
  17/12 Tm
  Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
  St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17
  11-11
  18/12 Tm
  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
  Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24
  12-11
  19/12 Tm
  Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
  Tl 13:2-7,24-25; Tv 71:3-4,5-6,16-17; Lc 1:5-25
  13-11
  20/12 Tm
  Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
  Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38
  14-11
  21/12 Tm
  Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
  St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45
  15-11
  22/12 Tm
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
  1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Lc 1:46-56
  16-11
  23/12 Tm
  Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng
  2 Sm 7:1-5,8-12,14,16; Tv 89:2-3,4-5,27-29; Rm 16:25-27; Lc 1:26-38
  17-11 4
  24/12 Tr
  Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
  Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14
  18-11
  25/12 Tr
  Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
  Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14
  19-11
  26/12 Đỏ
  Thánh Stêphanô, Tđ
  Cv 6:8-10; Tv 31:3-4,6,7,8,17,21; Mt 10:17-22
  20-11
  27/12 Tr
  Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
  1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8
  21-11
  28/12 Đỏ
  Các Thánh Anh Hài
  1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
  22-11
  29/12 Tr
  Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
  1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
  23-11
  30/12 Tr
  Lễ Thánh Gia
  St 15:1-6; Tv 105:1-2,3-4,5-6,8-9; Dt 11:8,11-12,17-19; Lc 2:22-40; Lc 2:22,39-40
  24-11
  31/12 Tr
  Ngày thứ bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
  1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18
  25-11

  Hot Topics

  Related Articles