More

  Nghi thức tẩn liệm Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC

  Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R. lúc 10 giờ Thứ Hai, ngày 21.05.2018 tại phòng khách Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

  Xem Video

  Nghi thức tẩn liệm Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC

  Hot Topics

  Related Articles