More

  Hình ảnh Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Nha Trang 31.5.2018

  Vào lúc 16 giờ 00, ngày thứ Năm 31/05/2018 tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang. Đức Cha Giuse Võ Đức Minh – giáo phận Nha Trang đã phong chức linh mục cho quý thầy Phó tế có tên dưới đây.

  Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Nha Trang

  1. Phanxicô Xaviê Hồ Bình
  2. Gioan Baotixita Nguyễn Hồng Duy
  3. Giacôbê Nguyễn Vũ Đào
  4. Phêrô Trương Quốc Đạt
  5. An tôn Trương Cao Định
  6. Martinnô Hồ Đình Hải
  7. Martinnô Trần Đức Hải
  8. Phêrô Nguyễn Hoàng Hải
  9. Phaolô Võ Bạch Vân Hàn
  10. Silveter Nguyễn Huy Hoàng
  11. Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Hưng
  12. Louis Gonzaga Nguyễn Minh Khoa
  13. Phêrô Đinh Duy Khương
  14. Giuse Lưu Trung Kiên
  15. Phêrô Nguyễn Thanh Liêm
  16. Gioan Baotixita Đỗ Huỳnh Luật
  17. Simon Nguyễn Hoàng Minh
  18. Inhaxiô Đỗ Trần Thiện Mỹ
  19. Micae Cáp Hữu Nhân
  20. Tooma Nguyễn Công Nhật
  21. Gioan Bosco Nguyễn Hữu Hoang Phi
  22. Phanxicô Xaviê Trần Phan Bảo Quốc
  23. Giuse Nguyễn Duy Quốc
  24. Phaolô Trần Phan Bảo Quyền
  25. Giuse Dương Duy Tân
  26. Phêrô Vũ Ngọc Tuấn
  27. Phêrô Nguyễn Tùy
  28. Phanxicô Xaviê Lê Quốc Vương

  Hot Topics

  Related Articles