More

  Cáo phó: Cha Giuse Đặng Đình An

  Cha Giuse Đặng Đình An

  Chánh xứ Đức Hiệp, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà RịaCha Giuse Đặng Đình An

  Đã từ trần lúc 13 giờ 45, ngày 12/01/2018

  Thánh lễ an táng sẽ cử hành lúc 09h00, sáng thứ hai ngày 15/01/2018

  Tại nhà thờ Giáo xứ Đức Hiệp, Giáo hạt Bình Giã, Giáo phận Bà Rịa.

  Cha Giuse Đặng Đình An:

  Sinh ngày 06-07-1968 tại Hải Lăng, Quảng Trị.

  –  1990-1993: Tu học tại Hạt Bình Giã, Giáo phận Bà Rịa

  –  1995-2005: Tu học tại Chủng viện Giáo phận Xuân Lộc

  –  2002-2007: Giúp xứ Kim Hải, Hạt Long Hương, Giáo phận Rịa.

  –  Thụ phong Linh mục ngày 03\07\2008 tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Giáo phận Bà Rịa

  –  2008-2009: Phó xứ Hòa Thuận, Hạt Xuyên Mộc, Giáo phận Bà Rịa

  –  2009-2014: Chánh xứ Đức Mỹ, Hạt Bình Giã, Giáo phận Bà Rịa

  –  2014 đến nay: Chánh xứ Đức Hiệp, Hạt Bình Giã, Giáo phận Bà Rịa

  Trong tình hiệp thông đức tin và đức ái Kito xin:

  –  Mỗi Cha dâng một Thánh lễ

  –  Mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một một ngày Kinh Nhật Tụng

  –  Mỗi Giáo xứ/ Giáo họ biệt lập lần hạt Mân Côi chuỗi 50, hoặc một buổi cầu nguyện đặc biệt để cầu cho linh hồn Cha Giuse được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

  Amen

  Hot Topics

  Related Articles