More

    Cáo phó: Cha Hilarius Trần Khắc Hỷ

    Cha Hilarius sinh ngày 30/01/1927 tại Điền Hộ, Nga Sơn Thanh Hóa. Ngài theo học tiểu chủng viện thánh Giuse, Ba Làng thuộc giáo phận Thanh Hóa. Sau khi mãn tràng, thầy Hỷ được bài sai giúp xứ tại nhà thờ chính tòa Thanh Hóa. Sau đó theo học đại chủng viện thánh Xuân Bích tại Hà nội. Tháng bảy năm 1957 được thụ phong linh mục. Sau đó, Cha Hỷ đã nhâp giáo phận Nha Trang và phục vụ tại đây cho đến năm 1975.

    Hot Topics

    Related Articles